Register
*
*
*
*
*
*
Confirmation Code
*


© SWORAD s.r.o. -  Podmienky používania

Všetky práva vyhradené.

Dielo

Súkromná webová stránka www.myskywatch.eu je predmetom ochrany podľa autorského práva právneho poriadku Slovenskej republiky t.j. Zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorských právom (autorský zákon) v znení zmien a doplnkov.

Na akékoľvek zásahy do integrity vytvoreného diela sa vyžaduje písomné povolenie autora.  Všetky súčasti a informácie uvedené na tejto webovej stránky nesmú byť reprodukované alebo použité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, bez súhlasu autorov.

Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje server http://www.myskywatch.eu, sú duševným vlastníctvom spoločnosti SWORAD s.r.o.

Dizajn a všetko s ním spojené ( logotyp, textácia, ... ) sú duševným vlastníctvom spoločnosti MAK STUDIO spol. s r.o.

Obsah stránky

Používame meracie zariadenie meteorologický radar skySCANner (viď v menu časť Produkty). Máme teda nezávislý vlastný zdroj meteorologických informácií., ktoré následne spracovávame vlastnými metódami a vlastným softvérom.

Všetky meteorologické informácie zverejnené na tejto webovej stránke majú odporúčací charakter. Za následné využitie informácií zverejnených na tejto web stránke zodpovedá  ich užívateľ.


*